Program nauczania matematyki w w uzupełniającym liceum i technikum

Program nauczania matematyki w w uzupełniającym liceum i technikum

Ocena produktu:
(0)
Wydawnictwo: Wydawnictwo NOWIK
ISBN: 978-83-89848-29-1
Format A5
Rok wydania 2008
Oprawa zeszyt
Ilość stron 36
Dostępność:
48 godzin
sprawdź koszty wysyłki
5,00 zł
4,25 zł
Ilość:

Program Matematyka bliżej nas — opracowany dla uzupełniającego liceum i technikum — jest kontynuacją programu dla zasadniczej szkoły zawodowej o tej samej nazwie. Jego konstrukcja umożliwia realizację treści zawartych w Podstawie programowej dla czwartego etapu edukacyjnego w zakresie podstawowym. Przygotowując program, uwzględniono zadania szkoły i nauczycieli oraz cele dydaktyczne nauczania matematyki określone w Podstawie oraz standardy wymagań egzaminacyjnych na egzamin maturalny, a także standardy wymagań na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej i technikum. 

Program jest przygotowany w formie w pliku pdf i można go ściągnąć z naszej strony. 

Realizacja programu Matematyka bliżej nas w liceum i technikum uzupełniającym wymaga 6 godzin tygodniowo w pełnym cyklu kształcenia. (W cyklu 2-letnim: 3 + 3, w cyklu 3-letnim: 2 + 2 + 2.) 
Program ma układ spiralny. W efekcie powtarzające się wiadomości i umiejętności są modyfikowane i stopniowo poszerzane, co stwarza dodatkowe możliwości kształtowania pojęć i umiejętności, a także utrwalania i pogłębiania wiedzy, również poznanej we wcześniejszych etapach kształcenia. Taki układ powinien zatem przyczynić się do pełniejszej realizacji celów kształcenia, rozumianych jako zamierzone osiągnięcia uczniów pod względem emocjonalno-motywacyjnym, poznawczym, światopoglądowym i praktycznym, a są to działania, postawy, wiadomości i umiejętności, które powinien opanować uczeń po zakończonym etapie kształcenia. [K. Kruszewski red.: Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. PWN, Warszawa 2005]. 
Program zakłada, że nauczanie matematyki poprzez stosowanie odpowiednich metod będzie sprzyjać rozwojowi emocjonalnemu, intelektualnemu, światopoglądowemu i praktycznemu. 
Rozwój emocjonalny, zwany też motywacyjnym, osiągnąć można przez stwarzanie sytuacji sprzyjających do aktywnego uczestnictwa w działaniu, podejmowania działania, a w konsekwencji nastawienia na działanie, które jest niezbędne do skutecznego funkcjonowania w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 
Dużo uwagi koncentruje się na kształtowaniu umiejętności i postaw pozwalających na funkcjonowanie w świecie stale dokonujących się zmian wymagających permanentnego doskonalenia się. Mając na uwadze wszechstronny rozwój ucznia, nauczyciel matematyki powinien stwarzać warunki do wyrabiania umiejętności takich, jak: 
· planowanie, organizowanie, ocenianie własnego kształcenia i branie za nie odpowiedzialności; 
· prezentowanie własnego punktu widzenia, uwzględnianie poglądów innych ludzi i porozumiewanie się w różnych sytuacjach; 
· współdziałanie w zespole, podejmowanie decyzji i zachowanie obowiązujących norm; 
· rozwiązywanie problemów w twórczy sposób; 
· poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł oraz posługiwanie się komputerami i innymi środkami multimedialnymi; 
· stosowanie w praktyce przyswojonej wiedzy oraz wyrabianie odpowiednich nawyków; 
· rozwijanie sprawności intelektualnych i zainteresowań. 
W sferze wychowawczej działania nauczyciela matematyki nie powinny się różnić od zadań szkoły i rodziców. Należy wspierać uczniów w przejmowaniu odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. 
W dziedzinie poznawczej program zakłada stwarzanie sytuacji do odkrywania pojęć i stosowania metod wyzwalających aktywność uczniów. Uczeń powinien dostrzegać problemy w środowisku, w którym przebywa, próbować je ująć i interpretować w pewnym modelu matematycznym, następnie wyciągać odpowiednie wnioski. 
Kształcenie matematyczne powinno uwzględniać wszechstronny rozwój ucznia jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej. Możemy to osiągnąć przez: 
· wzbogacanie języka w mowie i piśmie pojęciami matematycznymi; 
· poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy matematycznej umożliwiającej studia wyższe lub zdobywanie zawodu; 
· dochodzenie do rozumienia przekazywanych treści; 
· rozwijanie zdolności dostrzegania związków i zależności; 
· rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego. 
Ucząc, należy dbać, aby uczeń kształtował sobie obraz matematyki nie jako listę definicji i twierdzeń, ale jako ciągle zmieniający się zestaw narzędzi, których będzie używał dla nadania sensu światu, w którym żyje. Podejściu temu służy modelowanie matematyczne, które powinien wykonywać każdy uczeń, gdy chce nadać sens jakiemuś problemowi. Uczniowie słabsi będą w stanie skonstruować tylko bardzo proste modele, trzeba więc podsuwać im niezbyt trudne problemy do rozwiązania. 
Zadaniem nauczyciela jest systematyczne umacnianie poczucia pewności, m.in. przez rozwiązywanie ćwiczeń i zadań niezbyt trudnych, ale też niezbyt łatwych. Poczucie pewności nie pojawia się nagle po pokonaniu niskich wymagań, dlatego nieraz wymagania trzeba zwiększyć, aby uczniowie poczuli, że coś osiągnęli. Istotnym warunkiem rozwoju intelektualnego jest stwarzanie sytuacji, gdy wymagania są trochę wyższe niż możliwości ucznia. Oczywiście, rozwiązywanie problemów jest możliwe wówczas, gdy uczniowie mają już opanowany pewien zakres wiedzy matematycznej 
Jeżeli zadania i stawiane problemy nie odbiegają zbyt daleko od zastosowań praktycznych, uczeń łatwiej wiąże wiedzę zdobytą z aktualnie nabywaną i dzięki czemu uczy się efektywniej. Wtedy również cel uczenia się jest dla niego jasny. Tylko nieliczni uczniowie widzą w matematyce swoją przyszłość, większość będzie korzystała w życiu tylko z różnych — zwykle niezbyt zaawansowanych — jej narzędzi. Z tego względu w wymaganiach należy zwracać uwagę nie tylko na możliwości intelektualne uczniów, lecz także na przewidywane potrzeby w zakresie poziomu narzędzi matematycznych. 
W procesie nauczania obok wiadomości i umiejętności liczy się także organizacja, formy i metody pracy. Nauczanie matematyki winno sprzyjać tworzeniu przyjaznej atmosfery wśród uczniów oraz stwarzać warunki do osiągania wyników na miarę ich możliwości umysłowych. 
Korzystanie z nowoczesnych środków dydaktycznych, programów komputerowych i Internetu jest istotnym elementem kształcenia. Zwłaszcza w nauczaniu matematyki istnieje wiele problemów, w których rozwiązywaniu użyteczne jest używanie kalkulatorów graficznych, programów komputerowych, tablicy interaktywnej. W realizacji tego programu wskazane jest korzystanie z różnorodnych środków dydaktycznych oraz niezbędny jest dostęp do komputera w celu ukazania zastosowań matematyki w rozwiązywaniu problemów praktycznych z użyciem istniejących programów komputerowych, np. arkuszy kalkulacyjnych lub baz danych. W rozwiązaniu wielu problemów matematycznych użyteczny będzie kalkulator graficzny, dostępny już w wielu szkołach. Pominięcie w realizacji programu wyżej wymienionych środków nie przeszkadza w realizacji treści programu, ale czyni realizację znacznie uboższą. Niezbędny jednak będzie dobry kalkulator szkolny w ręku każdego ucznia. 

 

Podziel się swoją opinią na temat produktu!

Ten produkt nie posiada żadnych opinii.